Emirates SkyCargo deploys advanced safety measures